Ilmastonmuutokseen vaikuttavat päästöt

Tärkeimmät ilmastonmuutosta aiheuttavat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi, typpioksiduuli, metaani, CFC-yhdisteet (klooratut ja/tai fluoratut hiilivedyt), vesihöyry, otsoni ja typen oksidit. Hiilidioksidi on kasvihuonekaasuista merkittävin. Se on myös liikenteen merkittävin kasvihuonekaasu. Liikenteen yleisimmät polttoaineet, bensiini ja dieselöljy, sisältävät fossiilista hiiltä, joka polttomoottorissa palaa hiilidioksidiksi.

Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2016 noin 12,6 milj. hiilidioksiditonniekvivalenttia. Liikenteen päästöjen osuus Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes. Tieliikenteen osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin 18 prosenttia. Tieliikenteessä puolestaan noin 60 prosenttia päästöistä aiheutuu henkilöautoliikenteestä ja noin 40 prosenttia tavaraliikenteestä.

Lisätietoja liikenteen ilmastonmuutosvaikutuksista on koottu Autoalan Tiedotuskeskuksen sivuille.

Hiilidioksidipäästöjä koskevat tavoitteet


Euroopassa on maailman tiukimmat hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset (CO2). Vaikka hiilidioksidi ei ole lailla säännelty päästö, sen määrää on rajoitettu Euroopassa EU:n ja autonvalmistajien sitovilla päästörajoilla. Niiden mukaan valmistajien EU-markkinoille saattamien henkilö- ja pakettiautojen pitää alittaa EU:n asettamat raja-arvot. Jos autonvalmistajat eivät pääse EU:n asettamiin tavoitteisiin keskipäästöjen osalta, ne joutuvat maksamaan EU:lle tuntuvia sanktioita.

Valmistajia koskevat hiilidioksidipäästöjä koskevat raja-arvot lasketaan ns. pakoputken päästä, joten esimerkiksi biopolttoaineiden vaikutusta ei oteta huomioon päästöjen laskennassa. Raja-arvot olivat vuodelle 2015 keskimäärin 130 g/km ja vuodelle 2020-2021 keskimäärin 95 g/km. Tavoitearvot määritellään painoluokittain, joten kaikille valmistajille tulee käytännössä hieman toisistaan poikkeavat sitovat raja-arvot.

Marraskuussa 2017 EU-komissio julkaisi ensimmäiset ehdotuksensa vuosien 2025 ja 2030 raja-arvoiksi. Ehdotuksen mukaan päästöjen tulee olla vuoteen 2030 mennessä 30 % alemmat kuin vuosien 2020-2021 raja-arvo. Grammamääräiset absoluuttiset raja-arvot määritellään myöhemmin, sillä päästöjen laskennassa ollaan siirtymässä WLTP-mittaukseen, joka muuttaa päästöjen absoluuttista tasoa. Vuodelle 2030 asetettuihin päästörajoihin liittyy kannustemalli, jossa valmistajan nolla- ja vähäpäästöisten autojen markkinoille saattamien autojen määrä vaikuttaa valmistajalle asetettavaan päästörajaan.

Lisätietoja päästörajoista on koottu EU:n sivustolle.