Ympäristövaikutukset

Autojen ympäristövaikutuksia, lähinnä pakokaasupäästöjä ja melua, on pyritty vähentämään 1960-luvulta alkaen, jolloin kasvanut autoliikenne lisäsi kaupunkiseuduilla ilman laadun ongelmia. Autojen pakokaasupäästöt ovat vuosikymmenien aikana vähentyneet ajoneuvo- ja polttoainetekniikan kehittyessä. Pakokaasupäästöjä koskevalla lainsäädännöllä on voitu vähentää merkittävästi haitallisten päästöjen määrää. 

Uusilla käyttövoimatekniikoilla on mahdollista saavuttaa merkittävästi nykyisiä polttomoottoreita pienemmät päästöt. Hybriditekniikalla päästöt ovat 30-60 % ja täyssähköautojen päästöt 60-90 % nykyisiä polttomoottoreita pienempiä riippuen siitä, miten energianlähteenä käytetty sähkö on tuotettu.

Myös polttomoottorien päästöjä on voitu vähentää muun muassa pakokaasujen jälkikäsittelytekniikalla. Polttomoottorin on arvioitu säilyttävän asemansa merkittävänä voimanlähteenä vielä vuosikymmeniä. Uusiutuvilla polttoaineilla voidaan vähentää merkittävästi liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Toisen sukupolven biopolttoaineet  mahdollistavat päästöjen vähentämisen myös olemassa olevassa autokannassa. Esimerkiksi jäteperäisellä biopolttoaineella käyvä moderni polttomoottori on elinkaaripäästöiltään selvästi sähköautokin pienipäästöisempi.

Tulevaisuudessa vedystä kaavaillaan merkittävää polttoainetta sekä sähkö- että polttomoottoriautoille. Vedyllä olisi mahdollista saavuttaa merkittävästi pienemmät päästöt nykyisiin polttomoottoreihin verrattuna. Päästöjen väheneminen riippuu siitä, mitä vedyn tuottamiseen käytettävän primäärienergian tuotannon päästöistä.


Tieliikenteen päästöt

Autoliikenteen päästöt voidaan jaotella polttoaineen palamistuloksena syntyviin hiilidioksidipäästöihin sekä epätäydellisen palamisen tuloksena syntyviin pakokaasupäästöihin. Laki asettaa terveydelle ja luonnnolle haitallisille pakokaasupäästöille enimmäisrajat. Näitä lailla säänneltyjä päästöjä ovat  häkä (CO), hiilivety-yhdisteet (HC), typen oksidit (NOx) ja hiukkaset PM. Euroopassa näitä päästöjä säännellään tyyppihyväksynnän yhteydessä Euro-säädöksillä.

EU-kulutustiedot

Auton polttoaineenkulutus riippuu monista tekijöistä, kuten auton teknisistä ominaisuuksista, ulkoisista olosuhteista, ajotavasta ja auton kuormituksesta. Virallisissa EU-direktiivin mukaisissa päästö- ja kulutustesteissä nämä tekijät on vakioitu mahdollisimman hyvin. Näin mittaustuloksista on saatu keskenään vertailukelpoisia ja auton ostajien on mahdollista vertailla päästöjä ja polttoaineen kulutusta eri autojen välillä.

Lue lisää

Lataa kulutustietokortti